Genderiáda je výzva ke kritickému myšlení

Domácí násilí ve filmech, sexuální výchova či diskriminace na pracovišti. To je jen zlomek témat, která nabízí soutěž o nejlepší středoškolskou práci se zaměřením na rovnost žen a mužů GENDERIÁDA. Nezisková organizace NESEHNUTÍ vyhlásila soutěž začátkem dubna, přičemž zapojit se lze do konce října.

Autorky soutěže chtějí podpořit přemýšlení nadaných studentů a studentek o rovnosti žen a mužů v různých sférách společnosti. Odborné práce o délce 15 až 30 normostran se mohou týkat nejpalčivějších společenských problémů, jako je například domácí násilí či zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách politických stran. Zájemci i zájemkyně si mohou na webových stránkách vybrat jedno z vypsaných témat nebo se inspirovat navrženými okruhy a zvolit si téma vlastní.

„Soutěží chceme podpořit kvalitu společenskovědního vzdělávání, které považujeme pro orientaci v současném světě za stále důležitější. Soutěžící budou mít příležitost rozvíjet své odborné schopnosti, které mohou využít i na vysoké škole,“ řekla za organizátorky soutěže Petra Havlíková z NESEHNUTÍ.

Zapojit se do soutěže je možno jednotlivě, nebo jako součást kolektivu. Vítěz, vítězka nebo vítězná skupina obdrží tablet Lenovo. Jako motivace slouží nejen tato věcná cena, ale také možnost přihlásit svoji práci do soutěže o nejlepší středoškolskou odbornou práci SOČ.

Pomocnou ruku studentům a studentkám podají odborníci a odbornice v oblasti rovnosti žen a mužů. Své znalosti a vědomosti nabízí celá řada expertů a expertek. Konzultace na téma Gender, sexualita, identity poskytne například Kateřina Nedbálková z brněnské Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, s tématem Gender a náboženství poradí Milan Fujda z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

„Odbornou soutěž pro studující středních škol, kterou organizuje NESEHNUTÍ, považuji za velmi důležitý počin. Často se setkávám s tím, že právě mladí lidé mají o genderových tématech zkreslené představy. Proto je nezbytné s nimi o tom mluvit, vycházet z jejich žité zkušenosti a motivovat je k tomu, aby o nich přemýšleli kriticky a nepřebírali jen povrchní zprávy z médií,“ řekla jedna z konzultantek a předsedkyně Genderové expertní komory Veronika Šprincová.

Záštitu nad soutěží převzala brněnská Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Genderová expertní komora ČR. Slavnostní vyhlášení se uskuteční na začátku prosince v pražské Akademii věd.

***