Program Young Leaders vzdělává, propojuje a umožňuje

Tváře deseti z několika set účastníků a účastnic letošního ročníku Young Leaders. Autorka Eva Čivrná je vpravo nahoře (s brýlemi).

Women Deliver je americká organizace, která se zabývá genderovou rovností v oblasti práv, zdraví a postavení žen a dívek ve společnosti na globální úrovni. Zabývá se také reprodukčními a sexuálními právy, a velký důraz klade i na diverzitu — a to jak zkušeností účastníků a účastnic programu, tak i přístupů k jednotlivým tématům a zvoleným způsobům práce. Jedním z nejzajímavějších projektů Women Deliver je osmiměsíční studijní cyklus Young Leaders, jehož cílem je rozvíjet aktivní zastánkyně a zastánce ženských práv a genderové rovnosti po celém světě. Letos v lednu jsem dostala možnost se tohoto programu zúčastnit.

O Young Leaders jsem se dozvěděla v podstatě náhodou díky Facebooku. Na první pohled vypadala přihláška celkem složitě: kromě životopisu, motivačního dopisu, kopií různých certifikátů a zodpovězení spousty otázek jsem musela poslat i dva doporučující dopisy. Ty mi nakonec napsala moje vyučující, vedoucí oboru genderových studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity, a kolegyně ze spolku Gender kolektiv, která je doktorandkou sociologie na téže katedře. Myslím si ale, že jsem se do programu dostala hlavně díky velkým dobrovolnickým zkušenostem. Kromě lektorování workshopů o lidských právech a migraci v Amnesty International a o partnerských vztazích a genderově podmíněném násilí v NESEHNUTÍ jsem zúročila i zkušenost s pomocí organizace studentské genderové konference MeziMeze a studentských setkávání v rámci již zmíněného studentského spolku Gender kolektiv. Zároveň jsem díky NESEHNUTÍ prošla kurzem genderově citlivého vzdělávání, a mohla jsem tak k přihlášce přiložit certifikát.

Velkou roli určitě sehrál i můj motivační dopis, ačkoli zpětně mohu říct, že veškeré moje tehdejší úspěchy, které jsem v něm hrdě zdůrazňovala, jsou z mého dnešního pohledu poměrně banální. V Young Leaders jsem se naučila, že právě kontakt s lidmi, na které chci působit, je důležitější než řečnění na akademických konferencích, a tak ve všech svých dobrovolných aktivitách pokračuji dodnes, abych nepřišla o to, co mi dalo možnost se programu účastnit.

Young Leaders se letos účastní 700 lidí z více než 120 zemí a nejrůznějších kulturních prostředí. Velký důraz je kladen na to, aby každý rok dostala příležitost účastnit se kohorta, která je velmi různorodá, a to jak co se týče genderové identity, tak i socioekonomického statusu či etnické příslušnosti. Účelem programu je budovat schopnosti mladých lidí komunikovat feministická témata a podílet se na snaze o  genderově rovnou společnost.

Program zahrnuje několik částí, které vrcholí konferencí. Ta je pro všechny účastnice a účastníky podpořena stipendiem, a zúčastní se jí i absolventky a absolventi minulých ročníků a expertky a experti v oboru. Hosty konference jsou letos osobnosti jako Tarana Burke (zakladatelka hnutí #metoo) nebo kanadský premiér Justin Trudeau.

Hlavní částí vzdělávacího programu Young Leaders je však digitální univerzita, jejímž účelem je vybudovat znalosti jak teoretické, tak i praktických metod a nástrojů prosazování genderové rovnosti. Univerzita probíhá ve speciální webové aplikaci, ve které jsou postupně zveřejňovány tématické moduly, jako například “Sexual and Reproductive Health and Rights: A Bedrock of Gender Equality”. Digitální univerzita nabízí i prostor k diskuzi, a to jak s absolventy a absolventkami a tvůrčím týmem, ale i mezi účastníky a účastnicemi navzájem. Celkově je program koncipován na bázi online i offline setkávání, propojování a sdílení zkušeností.

Přestože digitální univerzita stále ještě probíhá a nepokryla zdaleka všechna plánovaná témata, obsahovala několik prvků, které mě překvapily. Young Leaders například klade velký důraz na terminologii, která pro mě dosud nebyla až tak známá, a rozšířila mi tak obzory. Myslela jsem si taky, že co se týče sexuální výchovy (ať už z hlediska zdravotní péče nebo důrazu na konsensuální styk a ochranu), není toho moc, co bych se ještě mohla dozvědět. V následné diskuzi s kolegyní, která se sexuální výchově věnuje v Africe, jsem však byla konfrontována s úplně jiným pojetím a jinými výzvami, kterým čelí. Překvapilo mě taky, jak podobné jsou po celém světě některé stereotypy o ženách, například o ženách coby objektech mužské sexuální touhy, přesto ale mají v různých zemích poměrně rozdílný dopad. Z mé vlastní lektorské zkušenosti jsem například nikdy nemusela nijak obsáhleji mluvit o finanční dostupnosti antikoncepčních prostředků, hygienických postupech nebo rodinných vazbách, které s používáním antikoncepce souvisí, v mnoha zemích se však jedná o klíčové informace. Moje kolegyně a kolegové působící mimo Evropu byli podobně překvapeni vzrůstající viditelností pro-life hnutí a jeho rétorikou, která pro nás vzájemně byla v mnoha bodech sporná.

Co však zatím v rámci digitální univerzity postrádám, a potenciálně k tomu směřuje i moje jediná výtka, je důraz na queer teorii a potřeby nebinárních, trans*, intersexuálních a jinak marginalizovaných osob v rámci našeho vzdělávání. Univerzita se ale ani zdaleka nechýlí ke konci, a tak je možné, že tato témata teprve přijdou.

Další možností, která s digitální univerzitou částečně souvisí a kterou Young Leaders nabízí, je newsletter Speakers Bureau. V rámci této části dostávají účastnice a účastníci množství tematických materiálů, a co čtrnáct dní obdrží Women Deliver Digest, který obsahuje pracovní i dobrovolnické příležitosti, stejně jako seznam publikací a akcí Women Deliver či nejrůznějších stáží jiných organizací. Speakers Bureau ale obsahuje i povinnost vyplnit každý měsíc dotazník o tom, na čem zrovna pracuji, zda jsem něco uspořádala, napsala nebo navrhla, jaký měla daná akce dopad, a kam mě posunula.

Po ukončení celé digitální univerzity je možné u Women Deliver žádat o malé granty, jež jsou pro účastnice a účastníky Young Leaders přístupné na individuální projekty, které vyvinuli v rámci digitální univerzity.

Z pohledu účastnice si nemůžu program Young Leaders než vynachválit. Nejen že pro mě byla čest být vybrána mezi kolegyně a kolegy, kteří jsou mi svou prací ohromnou inspirací, ale potkala jsem i skvělé kamarádky a kamarády. Než jsem do programu vstoupila, byla jsem skeptická vůči velkým mezinárodním projektům a nevěřila, že se do programu dostanu. Dnes jsem zhruba v polovině celého cyklu a ačkoli to zní pateticky, program mě nabil spoustou energie a chuti ve svém snažení o otevřenější a bezpečnější prostředí pro nás všechny pokračovat. Vzbudil ve mě touhu po pochopení názorů a přístupů, které se mi ne vždy lehce přijímají, a to díky setkávání se s lidmi z nejrůznějších částí světa, různého zázemí i způsobů vnímání, na které bych bez této zkušenosti nepřišla. Díky Young Leaders se učím rozpoznávat svá privilegia a vlastní zvnitřněné předsudky a pracovat s nimi.

Myslím si, že program Young Leaders svůj cíl podpořit angažované mladé lidi v rámci lidskoprávních a feministických témat v jejich komunitách a oblastech působení plní na výbornou. Cílem ale není jen individuální výcvik, důležité je i propojení s ostatními účastníky a absolventy programu, stejně jako s médii a osobami ovlivňujícími společenské dění od umění po politiku. Tento cíl vrcholí závěrečnou konferencí, která proběhne v červnu 2019 ve Vancouveru. Konference si ale zaslouží vlastní článek, a tak o ní napíšu příště, abych mohla zprostředkovat vše důležité dál.

***

Foto: www.womendeliver.org